සිසිලන යෝජනා ක්‍රමය

design drawing
Cooling scheme design
Cooling scheme design1