കൂളിംഗ് സ്കീം ഡിസൈൻ

design drawing
Cooling scheme design
Cooling scheme design1