အစီအစဉ်ဒီဇိုင်းအအေး

design drawing
Cooling scheme design
Cooling scheme design1