การออกแบบโครงร่างการระบายความร้อน

design drawing
Cooling scheme design
Cooling scheme design1