குளிரூட்டும் திட்ட வடிவமைப்பு

design drawing
Cooling scheme design
Cooling scheme design1