Taslamalar

 • Energiýany tygşytlaýan senagat kondisioneri Ussahana üçin sowadyjy çözgüt

  Energiýany tygşytlaýan senagat kondisioneri Ussahana üçin sowadyjy çözgüt

  “Foshan Jiantai Aluminum Products Co., Ltd” 1998 inedördül metr we beýikligi 6 metr bolan polat gurluş ussahanasyna eýedir.Kosmosda 100 işçi bar.Satyn alyş menejeri jenap Zhangang, XIKOO inereneri jenap angangdan sowadyş çözgüdi sorady we içerdäki temperaturanyň peselmegini talap etdi ...
  Koprak oka
 • sport zaly we uly zal üçin energiýa tygşytlaýan suw sowadyjy kondisioner

  sport zaly we uly zal üçin energiýa tygşytlaýan suw sowadyjy kondisioner

  Salkyn we energiýa tygşytlamagyň bazar islegini kanagatlandyrmak üçin XIKOO energiýa tygşytlaýan suw sowadylan senagat kondisionerini bugardyjy kondensasiýa tehnologiýasy häzirki wagtda iň täsirli kondensasiýa usuly hökmünde ykrar edildi.Suw we howa sowadyjy serişde we ýylylyk hökmünde ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Egin-eşik ussahanasy senagat howa sowadyjy sowadyş ulgamy

  Egin-eşik ussahanasy senagat howa sowadyjy sowadyş ulgamy

  XIKOO 3500m2 egin-eşik ussahanasy üçin howany sowatmak taslamasy barada gözleg aldy, beýikligi 4m töweregi we ýylylyk öndürýän maşynlar bar.Jogapkär jenap Wang bilen habarlaşyp, müşderiniň talaplaryny öwrenenden soň, XIKOO 27units senagat howa sowadyjy X ...
  Koprak oka
 • Himiki boýag ammaryny nädip sowatmaly?

  Senagat suw bugarýan howa sowadyjy + işleýji fanaty sowatmak shemasy Ilki bilen, taýýar himiki boýag ýangyjy we partlaýjy howply önümlerdir.Şeýle zatlar bilen ammar izolýasiýa edilmeli, ýagtylykdan goralmaly we şemalladylmaly.Şonuň üçin boýag önümlerini ammarda saklamak ýerlikli däl ...
  Koprak oka
 • XIKOO senagat howa sowadyjy taslamasy üçin müşderi bahalandyrmasy.

  XIKOO senagat howa sowadyjy taslamasy üçin müşderi bahalandyrmasy.

  Hemmelere salam!Men önümçilik müdiri jenap Jiang.Şereketimiziň howa sowadyjy sowadyş ulgamynyň dizaýnyny we XIKOO tarapyndan gurnalan 4 aýdan gowrak wagt geçdi.XIKOO senagat howa sowadyjysynyň käbir duýgulary we tejribesi siziň bilen paýlaşylar 1. Sanjym galyplary ...
  Koprak oka
 • Sanjym galyplary ussahanasy howa sowadyjy sowadyş ulgamy

  Sanjym galyplary ussahanasy howa sowadyjy sowadyş ulgamy

  Müşderiniň XIKOO howa sowadyjy howa çalşygy we salkyn taslama üçin talaplary: Seminarda ýokary temperatura we süýji ýylylyk meselesi tomusda has çynlakaý.Iň ýokary temperatura 38 reaches ýetýär we işçileriň iş netijeliligine täsir edýär.Mysal üçin, içerki işgärler ...
  Koprak oka
 • Sanjym galyndy zawody üçin senagat howa sowadyjy

  Sanjym galyndy zawody üçin senagat howa sowadyjy

  Sanjym galyndylary zawody üçin senagat howa sowadyjysy, sanjym galyplary öndürýän kompaniýalar üçin daşky gurşaw meselesi gaty möhümdir.Hususan-da, häzirki energiýa tygşytlaýjy we zyňyndylary azaltmak üçin daşky gurşaw talaplary gaty ýokary.Haçan-da onlarça sanjym galyplaýjy maşyn bilelikde işlese ...
  Koprak oka
 • Zawod XIKOO industiral howa sowadyjysyny gurup biler

  Zawod XIKOO industiral howa sowadyjysyny gurup biler

  Önümçilik kärhanasynyň meýdany 15000 inedördül metr, beýikligi 15 metr, häzirki zaman gurnama ussahanasy we polat çarçuwaly gurluşy bar, gün şöhle saçanda, ýylylyk öndürýär we ussahana girýär we ýylylyk bilen birleşýär uly göwrümli önümçilik enjamlaryndan, ...
  Koprak oka
 • Laojia chaifang aşhanasy üçin XIKOO howa sowadyjy

  Laojia chaifang aşhanasy üçin XIKOO howa sowadyjy

  “Guan Guangzhouou LaoJia chaifang” naharhanasy gyzgyn gaz zynjyry kärhanasydyr.nahar bişirmek üçin odun ulanýar, şonuň üçin bu amal köp ýylylyk we tüsse öndürýär.müşderiler bu ýerde gyzgyn gazandan lezzet alanda, bug bolýar we ýylylyk öndürýär.Mundan başga-da, restoran demir örtüklerden guruldy, Bilşimiz ýaly ...
  Koprak oka
 • XIKOO howa sowadyjy ussahana üçin salkyn we howa çalşygyny getirýär

  XIKOO howa sowadyjy ussahana üçin salkyn we howa çalşygyny getirýär

  “Guangdong Guangzhou liyuan technology Co., Ltd.” önümçilik ussahanasy üçin sowadyjy we howa çalşygy enjamy hökmünde XIKOO industiral bugarýan howa sowadyjysyny saýlady.Ussahananyň 2400 inedördül metr meýdany bar we gowy howa çalmagy üçin açyk iş ýeridir.Uly janköýer gelip çykyşy ...
  Koprak oka
 • XIKOO bugarýan howa sowadyjy dürli ýerleri sowatmak üçin giňdir

  XIKOO bugarýan howa sowadyjy dürli ýerleri sowatmak üçin giňdir

  Soňky ýyllarda bugarýan sowadyş tehnologiýasynyň çalt ösmegi we adamlaryň energiýa tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak baradaky düşünjesi bilen.Bugly sowadyjy we daşky gurşawa arassa howa sowadyjy hem giňden ulanyldy 1. Önümçilik we gaýtadan işlemek ussahanalary we ammarlary ...
  Koprak oka
 • Awtoulag öndürýän zawodyň ussahanasynda çalt sowatmak we ýylylygy aýyrmak üçin energiýa tygşytlaýjy çözgüt

  Awtoulag öndürýän zawodyň ussahanasynda çalt sowatmak we ýylylygy aýyrmak üçin energiýa tygşytlaýjy çözgüt

  Awtoulag öndürýän zawod möhür basmak, kebşirlemek, reňklemek, sanjym galyplary, jemleýji gurnama we ulagy barlamak ýaly iş ussahanalary bilen enjamlaşdyrylandyr.Enjam gurallary ullakan we uly meýdany öz içine alýar.Kondisioner temperaturany sowatmak üçin ulanylsa, bahasy gaty ýokary ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3