ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏୟାର କୁଲର୍ |

 • ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏୟାର କୁଲର୍ XK-30/35/45 / 50S |

  ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆ ...

  ବ work ଶିଷ୍ଟ୍ୟ XK-30/35/45 / ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏୟାର କୁଲର ବୃହତ କର୍ମଶାଳା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ |ବଡ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ବାୟୁ ଚାପ ସହିତ, ବାୟୁ ବିତରଣର ଦୂରତା 100-200 ମିଟର ଅଟେ |ଷ୍ଟେନଲେସ୍ କଠିନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେଲ୍ ସହିତ ଏହା ବେଲ୍ଟ ଗିଅରିଂ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି |ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ...
 • 12 ସେମି ମୋଟା କୁଲିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏୟାର କୁଲର୍ XK-18/23 / ST |

  12 ସେମି ମୋଟା କୁଲିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ...

  12cm କୁଲିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏୟାର କୁଲର୍ ହେଉଛି XIKOO ଦ୍ 2020 ାରା 2020 ରେ ସ୍ independent ାଧୀନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ।ଏଥିରେ ଅପ୍ ଡିସଚାର୍ଜ, ଡାଉନ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ଏବଂ ସାଇଡ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିପାରିବ |...
 • ନୂତନ ଉଚ୍ଚତର ଡକ୍ଟ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏୟାର କୁଲର୍ XK-25H |

  ନୂତନ ଉଚ୍ଚତର ଡକ୍ଟ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ...

  XK-25H ନୂତନ ଉଚ୍ଚତର ଡକ୍ଟ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏୟାର କୁଲର୍ ହେଉଛି XIKOO ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ବାୟୁ କୁଲର୍ |କାନ୍ଥ, ଛାତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସୁବିଧାଜନକ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପର, ତଳ, ପାର୍ଶ୍ୱ ବାୟୁ ନିଷ୍କାସନ ଅଛି | ଉଚ୍ଚ କୁଲିଂ ପ୍ୟାଡ୍, ଉତ୍ତମ ବାଷ୍ପୀକରଣ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଏହି ନୂତନ ମଡେଲ୍ |A ...
 • ମ୍ୟୁଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ୱାଟର ବାଷ୍ପୀକରଣ ବାୟୁ କୁଲର୍ XK-20S |

  ମ୍ୟୁଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ପାଣି ଇଭା ...

  XK-20S ମ୍ୟୁଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ୱାଟର ବାଷ୍ପୀକରଣ ବାୟୁ କୁଲର୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶିଳ୍ପ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଏୟାର କୁଲର୍ |କାନ୍ଥ, ଛାତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସୁବିଧାଜନକ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଉପର, ତଳ, ପାର୍ଶ୍ୱ ବାୟୁ ନିଷ୍କାସନ ଅଛି | ଆର୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ 60-80 ମି 2 ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ 150-200 ମି 2 ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ...
 • ବଡ ଏୟାରଫ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏୟାର କୁଲର କୁଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ XK-30S |

  ବଡ ଏୟାରଫ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏୟାର କୁଲର୍ କୋ ...

  XK-30S ବଡ ଏୟାରଫ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏୟାର କୁଲର କୁଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏୟାର କୁଲର୍ |ବଡ 30000m3 / h ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସହିତ ଏହା କମ୍ 3kw ଶକ୍ତି ଏବଂ ପାଇପ୍ ଲାଇନରେ 40-50 ମିଟର ବାୟୁ ବିତରଣ |ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ସହିତ 200-250m2 କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ |XK-30S ବଡ ଏୟାରଫ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏୟାର କୁଲର୍ କୁଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ...
 • କର୍ମଶାଳା ଶିଳ୍ପ ବାୟୁ ଶୀତଳ ଉତ୍ପାଦନ XK-18/23 / 25S |

  କର୍ମଶାଳା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏୟାର କୁଲର୍ ମାନୁଫା ...

  XK-18/23 / 25S କର୍ମଶାଳା ଶିଳ୍ପ ବାଷ୍ପୀକରଣ ବାୟୁ କୁଲର୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶିଳ୍ପ ବାୟୁ କୁଲର୍ |ବିଭିନ୍ନ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି 1.1kw, 1.3kw, 1.5kw ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛୁ |କାନ୍ଥ, ଛାତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସୁବିଧାଜନକ ଭାବରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେବାକୁ ଉପର, ତଳ, ପାର୍ଶ୍ୱ ବାୟୁ ନିଷ୍କାସନ ଅଛି | ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ t ...