තාක්ෂණික සහාය

බිත්තියේ, වහලයේ සහ එළිමහන් භූමියේ වාෂ්පීකරණ වායු සිසිලනය සවි කළ හැකිය, උස ස්ථාපන ස්ථානය මීටර් 2.25 ට නොඅඩු විය හැකිය. 40 * 40 # වරහන බිත්තිය හෝ කවුළුව සමඟ බෝල්ට් මගින් සම්බන්ධ කර ඇත, අතර රබර් පෑඩ් ඇත වැලමිට සහ වරහන සහ සියලු හිඩැස් වීදුරු මැලියම් හෝ සිමෙන්ති මෝටාර් වලින් මුද්‍රා තබා ඇත. අපි වැලමිට ස්ථාපනය කරන විට වරහනේ පතුලේ උත්පාතයක් ස්ථාපනය කළ යුතුය.

evaporative-air-cooler-xk-18s-down-1

තාක්ෂණික අවශ්‍යතා:

1. වෑල්ඩින් කර ස්ථාපනය කර ඇති ත්‍රිකෝණ වරහන සුරක්ෂිත කළ යුතුය;

2. කාර්ය මණ්ඩල සහ නඩත්තු සේවකයින්ගේ බරට සහාය වීමට නඩත්තු වේදිකාවට හැකි විය යුතුය;

3. වායු සිසිලකය තිරස් ස්ථානයක ස්ථාපනය කළ යුතුය;

4. වායු සිසිලකය සහ වැලමිට වායු සිසිලකයෙහි කොටස ෆ්ලෂ් විය යුතුය

5. පිටත නළය ජලයට ඔරොත්තු දිය යුතුය.

හන්දිය පෙට්ටිය ගෘහස්ථ ස්ථාපනය විය යුතුය;

7. කාමරයට ජලය ගලා යාම වැළැක්වීම සඳහා බිත්තිය අසල වායු නල වැලමිට ජලයට ඔරොත්තු දිය යුතුය.

බිත්තියේ, වහලයේ සහ එළිමහන් භූමියේ වාෂ්පීකරණ වායු සිසිලනය සවි කළ හැකිය, උස ස්ථාපන ස්ථානය මීටර් 2.25 ට නොඅඩු විය හැකිය. 40 * 40 # වරහන බිත්තිය හෝ කවුළුව සමඟ බෝල්ට් මගින් සම්බන්ධ කර ඇත, අතර රබර් පෑඩ් ඇත වැලමිට සහ වරහන සහ සියලු හිඩැස් වීදුරු මැලියම් හෝ සිමෙන්ති මෝටාර් වලින් මුද්‍රා තබා ඇත. අපි වැලමිට ස්ථාපනය කරන විට වරහනේ පතුලේ උත්පාතයක් ස්ථාපනය කළ යුතුය.

තාක්ෂණික අවශ්‍යතා:

1. වෑල්ඩින් කර ස්ථාපනය කර ඇති ත්‍රිකෝණ වරහන සුරක්ෂිත කළ යුතුය;

2. කාර්ය මණ්ඩල සහ නඩත්තු සේවකයින්ගේ බරට සහාය වීමට නඩත්තු වේදිකාවට හැකි විය යුතුය;

3. වායු සිසිලකය තිරස් ස්ථානයක ස්ථාපනය කළ යුතුය;

4. වායු සිසිලකය සහ වැලමිට වායු සිසිලකයෙහි කොටස ෆ්ලෂ් විය යුතුය

5. පිටත නළය ජලයට ඔරොත්තු දිය යුතුය.

හන්දිය පෙට්ටිය ගෘහස්ථ ස්ථාපනය විය යුතුය;

7. කාමරයට ජලය ගලා යාම වැළැක්වීම සඳහා බිත්තිය අසල වායු නල වැලමිට ජලයට ඔරොත්තු දිය යුතුය.

evaporative air cooler (2)
evaporative air cooler (1)
evaporative air cooler (3)